IV Всеукраинская научно-практическая конференция "Глушковские чтения"

Дата публикации: 
2015

    IV Всеукраинская научно-практическая конференция "Глушковские

                          чтения" "Киберсоциум - миф или реальность?"

 

                2 декабря 2015 г. в НТУУ КПИ состоялась IV Всеукраинская научно-практическая конференция "Глушковские чтения" "Киберсоциум - миф или реальность?"

 

               ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Модератор – Мельниченко А. А.

 

Мельниченко А.А.

НАУКОВЕ УПРАВЛІННЯ В «КІБЕРСОЦІУМІ»

Палагин А.В.

ОТ УЧЕНИЯ О НООСФЕРЕ К ОГАС

Bortis H.

KEYNES AND THE CLASSICS – NOTES ON THE MONETARY THEORY OF PRODUCTION

Глушкова В.В., Карпец Э.П. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАК РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ДИСПЛАНА

Девтеров И.В.

ИНТЕРНЕТИКА И ДИАЛЕКТИКА ДИСКРЕТНОСТИ И НЕПРЕРЫВНОСТИ В КИБЕРСОЦИУМЕ

Стецюк П.И.

О ЗАДАЧАХ М.В. МИХАЛЕВИЧА ДЛЯ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Emmenegger J.-F., Chable D.

NOTE ON THE CONSTRUCTION OF SRAFFA'S STANDARD SYSTEM

Макаренко О. С.

АНТИСИПАЦІЯ В КІБЕРНЕТИЦІ ТА СУСПІЛЬСТВІ

Вишневский В.В.

КИБЕРНЕТИКА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ…

Сергеев А.В.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ     

Муратова І.А.

ВІДКРИТА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ

Peters B.

THE SOVIET INTERNET: BEYOND THE BOOK

Плєва П. В.

Повышениен роли современных технологий в ускорение реформ в Украине

Загорський М.

ПРО СУЧАСНУ КОНЦЕПЦІЮ БЕЗПАПЕРОВОСТІ

Вышинский В.А.

БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ КИБЕРНЕТИКИ    

Богачев Р.М.

«ЯКБИ МИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА, ТО Й МУДРІСТЬ БИ БУЛА СВОЯ»

Новиков Б.В.

МИР МНЕНИЙ И МНЕНИЕ О МИРЕ УПРАВЛЕНИЯ

Пихорович В. Д.

РАЗВИТИЕ ИДЕИ «ВСЕОБЩЕЙ МАТЕМАТИКИ» ОТ Р. ДЕКАРТА ДО В.М.ГЛУШКОВА

 


Продовження пленарного засідання

 

Антонюк А. А.

ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ В ЗАХИСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Бардадым Т.А.

О КНИГЕ «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАНАХ С РЫНОЧНОЙ И ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ»

Бармак О.В., Касьянюк В.С., Крак Ю.В., Ляшко В.І.

ДО РОЗРОБКИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ           З ОБМЕЖЕННЯМИ

Боровикова О. О.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ

Бурлака О.В.

ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Вареник Я.Ю.

О ДЕЯТЕЛЬНОЙ ПРИРОДЕ ЯЗЫКА

Виселко І.В.

ДІАЛОГ «ЛЮДИНА-СВІТ»: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Гавва А.В.

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ ЖАКА ФРЕСКО

Галкін О.А.

КЛАСИФІКАТОР ЕКСТРАПОЛЯЦІЙНОЇ ГЛИБИНИ НА ОСНОВІ ЕЛІПТИЧНОЇ СИМЕТРІЇ РОЗПОДІЛУ     

Гаркуша Н.І.

ПРОБЛЕМИ СТІЙКОСТІ ДИНАМІКИ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ       

Гераїмчук І. М.

ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ СТОВІДСОТКОВОГО (ГАРАНТОВАНОГО)  НАВЧАННЯ

Гриценко Г. Ю.

АСТРОНОМІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ          ІІІ ТИС. ДО Н. Е. – І ТИС. Н. Е.

Девтеров И.В.

ИНТЕРНЕТИКА И ДИАЛЕКТИКА ДИСКРЕТНОСТИ И НЕПРЕРЫВНОСТИ            В КИБЕРСОЦИУМЕ

Девтерова Т.В.

ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ

Дєдушкін Б. Ю.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КІБЕРНЕТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В МОДЕЛІ ФОРУМ-ТЕАТРУ

Демарёв А. Г.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КИБЕРНЕТИКА

Денисенко Н. В.

СОЦІАЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ МЕРЕЖ ГРОМАДСЬКОЇ КОМУНІКАТИВНОСТІ ЯК МАЙБУТТЯ ІДЕЇ ЗДАС

Дерев’янко А.В.

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОГО      СВІТУ

Джелали В.И.

ОБ ОСНОВАХ ОБЪЕКТИВНО НАСТУПАЮЩЕЙ НОВОЙ - ИННОВАЦИОННОЙ ЭПОХИ

Домрачев В.М., Глушкова В.В.

КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ          ТА ЗДАС

Жабин С.А.

СОТРУДНИЧЕСТВО В.М. ГЛУШКОВА И Г.М. ДОБРОВА В СФЕРЕ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: ОЦЕНКА В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ

Загоруйко М.В.

ОСВОБОДИТЬ ЧЕЛОВЕКА, ОСВОБОДИВ ТЕХНОЛОГИЮ

Зуєв В.М., Зуєва В.І.

МОВНІ АФРОНТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Каленчук-Порханова А.А.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОЛОГИИ

Д.В.Караченец

ТРИ ДНЯ С АКАДЕМИКОМ ГЛУШКОВЫМ

Карпець Е.П.

МОДЕЛЮВАННЯ ДИСБАЛАНСНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Касім А.М., Касім М.М.

СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У WEB-ОРІЄНТОВАНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

Козак О.О.

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СИСТЕМ«ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ»        

Коломейко В.В.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОПИСАНИЙ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ     

Konashevych O.I.

THE USE OF THE BLOCHCHAIN TECHNOLOGY IN E-GOVERNANCE

Коробкова Т. В., Глушкова В. В.

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МАЛЫХ   ЭВМ СЕРИИ "МИР"

Корчевська О. А.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В СФЕРІ      ВІДНОСИН ОПІКИ І ПІКЛУВАННЯ

Косс В.А.

КИБЕРНЕТИКА – НАУКА О ПОДОБИИ УПРАВЛЕНИЯ В ЖИВЫХ СИСТЕМАХ     И СОЦИУМЕ

Костенко І. В.

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ       ЛЮДИНИ

Кулик В.В.

ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАЛОГОВИХ СИСТЕМ ПЛАНУВАННЯ: ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ДИСПЛАН» В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Курапова І.О.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ E-LEARNING

Mайструк Н.О.

МЕРЕЖЕВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ

Малишев О .В.

МЕТАМОДЕЛЬ НАРАДИ

Миняйло В. С.

ЧТО МЕШАЕТ СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ СТАТЬ ПЕРЕДОВОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ?      

Мороз А.Л., Топол М.O.

Е-STUD.MISTO – ЕЛЕКТРОННЕ МІСТО НТУУ «КПІ»

Нерсесян Г.А.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ФЕТИШИЗАЦІЇ ДІЙСНОСТІ

Новиков Г.Б.

К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ

 

 

Одарич С. В.

СОЦІОКІБЕРНЕТИЧНА КАРТИНА СВІТУ: КОМУНІКАЦІЙНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ ТА ПРОБЛЕМА ЗНЯТТЯ КОНФЛІКТУ

Плесканко Н.В., Смаковський Д.С.

ПАРАЛЕЛЬНА ОБРОБКА РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ

Покулита І.К.

СМИСЛИ МЕДІАРЕАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ      

Польська Т.Д.

КУЛЬТУРА ІНФОРМАЦІЇ І КУЛЬТУРА ТОЛЕРАНТНОСТІ

Попруга Л.І.

ВПЛИВ МЕРЕЖЕВИХ ПРОЦЕСІВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Потіщук О.О.

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Притулюк І.А.

АЛГОРИТМЫ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ

Роєнко В.О.

СОЦІАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ В УМОВАХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ ЯК СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА

Самарский А.Ю.

О ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ «КЛАССИКО-КЕЙНСИАНСКОЙ» ПОЛИТЭКОНОМИИ ГЕНРИХА БОРТИСА

Свириденко В.Ю.

МОНІТОРИНГ, АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В РІШЕННЯХ  «ERP-ГАЛАКТИКА»

Северинчик О. П.

ІНФОРМАЦІЙНА ПРАВОВА ПОЛІТИКА В ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЕКСТРЕМІЗМУ

Seyedehmelina M.

CLOUD COMPUTING MODERN CONCERNS AND RAMIFICATIONS

Sidorov N.A.

SOFTWARE ECOLOGY

Смаковський Д.С., Корнійчук М.А.

РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ АЛГОРИТМІВ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ

Ставрояні С.С.

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

 

Стецюра К.О.

ДЕГУМАНІЗУЮЧИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ФАКТОР ВІДЧУЖЕННЯ ВІД ВІЛЬНОГО ЧАСУ

Столяренко Д.А.

МЕДІЙНА СКЛАДОВА НЕФОРМАЛЬНОЇ КОЛЕКТИВНОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ

Сторижко А. И.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ОПЕРАЦИОНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ВИРТУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Тимофієва Н.К.

ПРО ЗМІНУ ЗНАЧЕНЬ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ В ЗАДАЧАХ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕВНОЇ  СТРУКТУРИ ВХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Федорова І.І.

ПРОЕКТ ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА – ФЕНОМЕНАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ДОБИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Шаповалова О.А.

СОЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖИТТЄВОГО СВІТУ ЛЮДИНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕРИ

Шевчук Ю. А.

«ІНФОРМАЦІОНАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО» ТА ПРОБЛЕМА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ М. КАСТЕЛЬСА

Южаков М.А.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ

Ярошкевич Д.

ІДЕЇ В.М. ГЛУШКОВА ТА ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ